Srdce a cévy

Nejčastější nemoci srdce a cév

Nemocí srdce a cév (tzv. kardiovaskulárních chorob) je velké množství, nejčastěji se však vyskytuje jen několik málo z nich. Jsou to především:

 1. ischemická choroba srdeční (ICHS) - porucha prokrvení srdce v důsledku zužování srdečních tepen,
 2. srdeční infarkt (jedná se o jednu z forem ICHS) - odúmrtí části srdce při úplném uzávěru některé srdeční tepny,
 3. mozková mrtvice - uzávěr některé z mozkových tepen spojený s odúmrtím části mozkové tkáně.

K dalším kardiovaskulárním chorobám patří např. srdeční selhávání, chlopenní vady aj.

Výskyt a význam srdečních a cévních onemocnění

Kardiovaskulární choroby představují hlavní příčinu nemocnosti a úmrtnosti v  ČR i ve všech dalších ekonomicky vyspělých zemích. Každoročně umírá na tato onemocnění v naší zemi přibližně 60 tisíc osob. Výskyt kardiovaskulárních chorob je u nás výrazně vyšší než ve většině západoevropských zemí. V posledním desetiletí je však i u nás patrný pokles výskytu kardiovaskulárních chorob, který od roku 1990 dosáhl téměř 30 procent.

Ateroskleróza - příčina většiny kardiovaskulárních onemocnění u nás

Ateroskleróza je degenerativní a zánětlivé onemocnění cév, při kterém se v porušené cévní stěně ukládají tukové látky, především cholesterol. Přitom dochází k postupnému zužování nebo dokonce uzávěru postižených cév.

Pokročilé stupně aterosklerózy se srdečními infarkty a mozkovými mrtvicemi postihují většinou osoby vyššího věku (nad 55 až 60 let). Rozvoj aterosklerózy však trvá desítky let a její počáteční stadia lze prokázat dokonce již u dětí.

Nejde přitom o proces nezvratný; účinnou léčbou jej lze příznivě ovlivnit. Podobně jako v mnoha jiných případech je však prevence snazší než léčba: rozvoj aterosklerózy lze léčbou vždy výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit, ale dosáhnout ústupu pokročilé aterosklerózy je velmi obtížné.

Základem prevence a léčby aterosklerózy není užívání léků, ale dodržování zdravého životního stylu a ovlivňování tzv. rizikových faktorů.

Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy

Faktory, které jsou spojeny se zvýšeným nebezpečím rozvoje aterosklerózy, označujeme jako její rizikové faktory. Nejdůležitějšími rizikovými faktory aterosklerózy jsou:

 1. zvýšení cholesterolu a dalších tukových látek v krvi (hyperlipidémie)
 2. vysoký krevní tlak (hypertenze)
 3. cukrovka (diabetes mellitus)
 4. kouření
 5. vrozená dispozice

Rizikových faktorů je ovšem více, mezi důležité patří také obezita, nedostatek tělesného pohybu a další. Riziko aterosklerózy neúměrně stoupá především tam, kde je přítomno více rizikových faktorů současně.
Již z přehledu rizikových faktorů přitom vyplývá, že naprostou většinu z nich lze léčebně ovlivnit.

Možnosti ovlivnění rizikových faktorů - co je společné

Konkrétní léčba pro jednotlivé rizikové faktory aterosklerózy je rozdílná; principy léčby jsou však pro většinu z nich společné. Základem léčby většiny rizikových faktorů je dieta, dodržování režimových opatření, případně podávání léků.

dietě při vysokém cholesterolu je nejdůležitější zásadně omezit množství cholesterolu v potravě; maximální přijatelné množství je 200 mg denně. Znamená to výrazně snížit příjem tuků živočišného původu (tučná masa a uzeniny, tučné mléčné výrobky) a prakticky vyloučit vaječné žloutky. Naopak rostlinné tuky v přiměřeném množství jsou přijatelné. Při obezitě je nejdůležitější snížit celkovou energetickou hodnotu potravy: tedy především omezit příjem veškerých tuků a cukrů. Dieta při cukrovce má svá přesná pravidla, základem je omezení cukrů. V léčbě hypertenze je vhodné snížit obsah kuchyňské soli.

Dostatek tělesného pohybu příznivě ovlivňuje obezitu, cukrovku, hyperlipidémii i hypertenzi. Vhodné minimum pohybu představuje cvičení 3 až 5krát týdně po  dobu 20 až 40 minut. Pro snížení rizika aterosklerózy u kuřáků je nezbytné též zanechání kouření.

Již samotné dodržování diety a příslušných režimových opatření často stačí k  uspokojivé kompenzaci cukrovky i hyperlipidémie; u obezity jsou tato opatření dokonce léčebným prostředkem nejdůležitějším. V případech, kdy dietní a režimová léčba nestačí, jsou dnes u všech těchto chorob k dispozici velmi účinné léky.

Ovlivněním rizikových faktorů si prodloužíme život a zlepšíme jeho kvalitu

Souvislost mezi rizikovými faktory, životním stylem a rizikem srdečních chorob ukážeme názorně na příkladu hyperlipidémií. Velké studie prokázaly, že výskyt onemocnění srdce a cév v každé zemi odpovídá průměrné hladině cholesterolu. Toto riziko je přitom dáno především stravovacími zvyklostmi a nikoli etnickým původem. Například Japonci žijící v USA mají cholesterol o 25 procent vyšší než Japonci žijící v Japonsku, a také kardiovaskulární riziko je u nich zvýšené o 75 procent!

Naopak velké množství studií prokázalo, že při léčbě hyperlipidémií a vysokého krevního tlaku dochází k významnému poklesu výskytu onemocnění srdce a cév.

Co je tedy důležité vědět?

Pokud chceme - každý sám u sebe - předejít předčasnému vzniku kardiovaskulárních chorob, musíme především zjistit, jaké je naše celkové riziko těchto chorob. K tomu potřebujeme posoudit přítomnost výše uvedených rizikových faktorů. Měli bychom znát alespoň:

 1. Svoji koncentraci cholesterolu; normální koncentrace cholesterolu v krvi je pod 5 mmol/l. Ne všechen cholesterol je však "špatný"! V podobě tzv. HDL-cholesterolu se nachází cholesterol, který je přenášen z cévní stěny a z jiných tkání pryč. HDL-cholesterol proto riziko aterosklerózy snižuje; jeho normální koncentrace v krvi je nad 1 mmol/l.
 2. Svůj krevní tlak; normální hodnoty jsou pod 140/90 mmHg.
 3. Svoji hmotnost, nebo ještě lépe index tělesné hmotnosti (BMI, body mass index) - norma je do 25.
 4. Svoji koncentraci cukru v krvi (glykémii); normální hodnota je pod 5,6 mmol/l.
 5. Svoji dědičnou zátěž. Dispozice k vzniku kardiovaskulárních chorob je částečně dědičná. Pokud se srdeční infarkt nebo mozková mrtvice objevila u našich rodičů nebo sourozenců před 60. rokem věku, je naše vlastní riziko zvýšené.
 6. a o riziku kouření se již nezmiňujeme, protože nekuřáctví je samozřejmostí!

S těmito znalostmi již můžeme odhadnout své celkové riziko kardiovaskulárních chorob. Pokud nemáme žádný z uvedených rizikových faktorů, je naše riziko nízké. Při jednom rizikovém faktoru je riziko mírně zvýšené a při dvou a více rizikových faktorech je vysoké!

Všechny ovlivnitelné rizikové faktory je nutné důsledně léčit; mnohé můžeme udělat sami, léčba by však vždy měla být vedena lékařem. Mysleme však také na své příbuzné: jednotlivé rizikové faktory jsou částečně dědičné, a pokud je naše vlastní riziko vysoké, zvyšuje to riziko i u nich. Měli bychom v tomto případě doporučit vyšetření také svým nejbližším příbuzným.

Pohodové stáří . . .
Pohodové stáří . . .
Posezení u krbu
Posezení u krbu
Přijmout dobré rady
vyžaduje víc moudrosti
než je rozdávat . . .

Moudrost je třeba
nejen získávat,
ale i používat . . .
. . . a cvičíme
. . . a cvičíme

Moje ikonka:


Pohybem ku zdraví . . .
Pohybem ku zdraví . . .
Příroda je velký kouzelník, koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda ? ! ? ! ?
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one